Đăng lúc: 28/02/2019 10:14:22

Giới thiệu chung

 1. Giới thiệu:

     Viện Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Tên tiếng Anh: Institute of Science, Technology and Training, viết tắt: ISTT) là tổ chức khoa học công nghệ và đào tạo do Trường Đại học Kiên Giang thành lập theo Quyết định số 73/QĐ-ĐHKG ngày 08 tháng 03 năm 2018 của hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang, hoạt động theo Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012, Nghị định 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 06 năm 2013, Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ, chịu sự quản lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

     Viện hoạt động theo cơ chế tự chủ một phần, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/06/2016 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

2. Chức năng:

- Thực hiện tổ chức các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ;

- Tổ chức đào tạo sau Đại học, đào tạo nghề và bồi dưỡng đào tạo các lớp ngắn hạn;

- Quản lý các dự án liên kết đào tạo với nước ngoài đã được phê duyệt và đưa vào hoạt động.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN