Đăng lúc: 06/01/2022 14:32:38

Đội ngũ nhân sự

ThS. Nguyễn Phước Quý Tường

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0297 3614111

Email:npqtuong@vnkgu.edu.vn

 

ThS. Trần Quốc Việt

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0297 3614111

Email: tqviet@vnkgu.edu.vn