Đăng lúc: 17/03/2021 04:22:25

Chức năng - Nhiệm vụ

- Chức năng:

CTAS là đơn vị độc lập có tư cách pháp nhân thuộc Trường Đại học Kiên Giang. CTAS có các chức năng:

 • Thực hiện các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực nhà trường đào tạo theo hướng chuyên sâu, theo hướng tự động hóa điều khiển.
 • Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm phục vụ nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường; thương mại hóa các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.
 • Thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động khởi nghiệp kinh doanh và hệ sinh thái khởi nghiệp theo đơn đặt hàng của các địa phương;
 • Đào tạo nâng cao năng lực, tư vấn, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên, thanh niên nông thôn khởi nghiệp;
 • Hợp tác - liên kết với các đơn vị có chức năng hỗ trợ khởi nghiệp trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

- Nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực nhà trường đào tạo theo hướng chuyên sâu, theo hướng tự động hóa điều khiển.
 • Nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
 • Nghiên cứu khoa học và triển khai các hoạt động hỗ trợ thông tin KH&CN, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.
 • Tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến phát triển thị trường KH&CN trong và ngoài nước; Giới thiệu các sản phẩm nghiên cứu KH&CN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của sinh viên, nhà khoa học và doanh nhân; 
 • Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước liên quan trong các lĩnh vực nhà trường đào tạo.
 • Thực hiện các Đề tài, Dự án các cấp, nghiên cứu xây dựng và phát triển các dịch vụ tư vấn chính sách kinh tế, kinh doanh cho các tổ chức, các nhân có nhu cầu.
 • Kết nối với các đơn vị có chức năng hỗ trợ khởi nghiệp trong hệ sinh thái khởi nghiệp đỏi mới sáng tạo.
 • Liên kết với các Tổ chức, cá nhân các nhà khoa học trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật.